Unipetrol RPA

UNIPETROL RPA, s.r.o. - školení kontraktorů

Podrobné informace o školení

Zpět...

07:00 - Opakovací školení/vstupní školení/areálové školení

Termín: 25.9.2023
Lokalita: Litvínov
Místo školení: Školící místnost objekt č. 4835
Typ školení: areálové
Obsazenost: 12/30
- 10x N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.
- 2x BIS CZECH s.r.o.

Vstupní areálové školení

Obsah a zaměření školení:

hc8meifmdc|202037C3172A|skoleni_kontraktoru|skoleni|obsah|0xfbff78ff030000004231000001000100

Čestné prohlášení tlumočníka
Potvrzuji svým podpisem, že jsem tlumočil obsah školení dle osnovy, odpovědi na případné dotazy, ověření znalostí a písemné potvrzení účastníků o absolvování školení do jazyka, kterému byli účastníci školení uvedeni na písemném potvrzení o absolvování školení schopni porozumět. Jsem si vědom možných právních důsledků, které by vyplynuly či byly důsledkem neúplného nebo chybného překladu uvedeného školení.

Jméno a příjmení tlumočníka:……………………………………………………………….    ¨

Podpis tlumočníka: ………………………………………………………. 

Osnova školení:
Chemické areály (chemická výroba, nebezpečné látky, charakter podnikání, orientace a pohyb po areálech)

Železniční přejezdy (provoz na žel. přejezdech a jejich pravidla)

Bezpečnost práce v areálech (ohlašovací povinnost, písemné povolení k práci, práce s otevřeným ohněm a jiným zdrojem zapálení, práce pod úrovní terénu, výkopové práce, práce ve výškách a na lešení, osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní úraz, první pomoc)

Požární ochrana a havarijní prevence (hasičský záchranný sbor, požární poplachové směrnice, havarijní evakuační plán, informace pro mimořádné stavy, havarijní desatero)

Ochrana životního prostředí (komunikace složek životního prostředí, ochrana ovzduší, ochrana půdy, ochrana vody, odpady)

Ostatní informace (dané zákazy, ochrana areálů, dispečink, důležitá telefonní čísla, sankce v oblasti BOZP, nález podezřelého předmětu) Pokyny pro řidiče (jízda v areálu)

Vstupní školení je prováděno formou instruktážního videa "Školení zaměstnanců vS 2022".

Seznam proškolených zaměstnanců: Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen a seznámen s obsahem školení a že výše uvedenému jsem porozuměl.
Dále souhlasím s uvedením a využitím osobních údajů k tomuto účelu.Informace k místu školení:

Školící místnost objekt č. 4835