Unipetrol RPA

UNIPETROL RPA, s.r.o. - školení kontraktorů

Podrobné informace o školení

Zpět...

9:00 - Opakovací školení/vstupní školení/areálové školení

Termín: 19.9.2023
Lokalita: Kralupy
Místo školení: Školicí místnost SDS
Typ školení: areálové
Obsazenost: 5/14
- 2x TSB Facility
- 1x BROCHIER
- 1x INSET s.r.o.
- 1x S - PROFESS, a.s.

Vstupní areálové školení

Obsah a zaměření školení:

hc8meifmdc|202037C3172A|skoleni_kontraktoru|skoleni|obsah|0xfbff10f0030000000631000001000300

Čestné prohlášení tlumočníka
Potvrzuji svým podpisem, že jsem tlumočil obsah školení dle osnovy, odpovědi na případné dotazy, ověření znalostí a písemné potvrzení účastníků o absolvování školení do jazyka, kterému byli účastníci školení uvedeni na písemném potvrzení o absolvování školení schopni porozumět. Jsem si vědom možných právních důsledků, které by vyplynuly či byly důsledkem neúplného nebo chybného překladu uvedeného školení.

Jméno a příjmení tlumočníka:……………………………………………………………….    ¨Podpis tlumočníka: ………………………………………………………. 

Osnova školení:
Chemické areály (chemická výroba, nebezpečné látky, charakter podnikání, orientace a pohyb po areálech)

Železniční přejezdy (provoz na žel. přejezdech a jejich pravidla)

Bezpečnost práce v areálech (ohlašovací povinnost, písemné povolení k práci, práce s otevřeným ohněm a jiným zdrojem zapálení, práce pod úrovní terénu, výkopové práce, práce ve výškách a na lešení, osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní úraz, první pomoc)

Požární ochrana a havarijní prevence (hasičský záchranný sbor, požární poplachové směrnice, havarijní evakuační plán, informace pro mimořádné stavy, havarijní desatero)

Ochrana životního prostředí (komunikace složek životního prostředí, ochrana ovzduší, ochrana půdy, ochrana vody, odpady)

Ostatní informace (dané zákazy, ochrana areálů, dispečink, důležitá telefonní čísla, sankce v oblasti BOZP, nález podezřelého předmětu) Pokyny pro řidiče (jízda v areálu)

Vstupní školení je prováděno formou instruktážního videa "Školení zaměstnanců vS 2022".

 Informace k místu školení:

naltrexone

naltrexonealcoholismmedication.com low dose naltrexone alcohol
Maximální kapacita školicí místnosti je 25 posluchačů

Školení v rafinérii Kralupy nad Vltavou se koná každý čtvrtek od 9:00 hod. ve školící místnosti v přízemí budovy 4713 - vstup do areálu bránou na silničním distribučním středisku (SDS)
Nově nastupující zaměstnanci kontraktora pro práce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ a. s. budou školeni vždy v prvém týdnu měsíce.
Zaměstnanci, kteří již pro ČESKOU RAFINÉRSKOU a. s. pracovali, budou absolvovat opakované školení v ostatních termínech.